Súčasnosť

Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany je najväčší detský domov na Slovensku. Kapacita nášho DeD je 165 detí, ktoré sú umiestnené v 16 samostatných skupinách a 10 profesionálnych rodinách.

Osem samostatných skupín je umiestnených mimo hlavnej budovy v dvoch rodinných domoch v Kráľovskom Chlmci, v štyroch rodinných domoch a jednom byte vo Veľkých Kapušanoch a v jednom rodinnom dome v Pribeníku. Ostatné samostatné skupiny ako aj špecializované skupiny pre deti s poruchami správania, jedna samostatná skupina pre maloleté matky s deťmi a jedna skupina mladých dospelých sú umiestnené v kmeňovej budove vo Veľkých Kapušanoch.

V desiatich profesionálnych rodinách je momentálne umiestnených 24 detí. Deťom sú v rodinách vytvorené tie najvhodnejšie podmienky pre ich zdravý vývin a rozvoj osobnosti.

V súčasnosti máme vytvorenú jednu samostatnú skupinu pre maloleté matky s deťmi. Každá mamička popri všetkých svojich povinnostiach chodí do školy, všetky dievčatá chcú dosiahnuť určité vzdelanie, neskôr sa zamestnať a čo najlepšie sa postarať o svoje dieťa v budúcnosti aj mimo detského domova.

V každej špecializovanej skupine pre deti s poruchami správania je umiestnených osem detí, na základe detským psychiatrom diagnostikovanej poruchy správania.

Deti z nášho detského domova navštevujú materské školy, špeciálnu materskú školu, základné školy, SOŠ a OUI, ako aj vysoké školy. V rámci mimoškolských aktivít navštevujú ZUŠ, Centrum voľného času vo Veľkých Kapušanoch ako aj množstvo ponúkaných krúžkov v ZŠ a ŠZŠ.

Deti sú vedené získavaniu základných hygienických návykov a zručností, primerane veku sú zapájané do domácich prác, do popredia sa kladie vzťahová oblasť ako súrodenecké väzby, vzťah k rodičom. Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad vhodného správania v podmienkach DeD, v škole ako aj na verejnosti.

V jednej samostatnej skupine pracuje 5 zamestnancov, ktorých hlavnou úlohou je pomôcť deťom nájsť zmysel ozajstných hodnôt a získať všetky zručnosti a návyky potrebné na samostatný osobný život, prácu, či založenie rodiny. Deťom je poskytovaná odborná pomoc psychológom, špeciálnym pedagógom ako aj pravidelný kontakt so sociálnymi pracovníkmi.

V priestoroch kmeňovej budovy DeD sú vytvorené priestory pre plnoleté matky s deťmi a priestory pre prácu s biologickou rodinou.

 

Copyright © 2019 Detský domov LIENKA Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.
Thursday the 21st. Joomla Templates Free. |Vyhlásenie o prístupnosti web stránky| |Ochrana osobných údajov|
Created & Designed by - www.brDesign.eu.
Copyright 2012

©