Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany   

Juraja Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany  

 

Názov normy:

Zásady na vybavovanie sťažností v pôsobnosti

DeD „Lienka“ Veľké Kapušany 

 

Účel normy:

 Zabezpečiť jednotný postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

 

Oblasť platnosti:

Pre všetkých zamestnancov Detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany 

 

 

Schválil:

Mgr. Mária Fetyková

Riaditeľka DeD „Lienka“

 

Dátum schválenia:

28. 05. 2010

 

Dátum účinnosti:

01. 06. 2010 

 

Zásady práce s internou normou DeD:

 

Pridelenie internej normy

Táto interná norma DeD bola pridelená na organizačný útvar

....................................................................................................... dňa: .................................

 

Uloženie internej normy

Norma bude trvalo uložená v útvare ......................................................................................

Pritom musí byť uložená tak, aby bola prístupná všetkým zamestnancom organizačného

útvaru, ktorí ju potrebujú aplikovať pri svojej práci.

 

Oboznámenie s internou normou

Zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného útvaru je povinný bezodkladne po pridelení internej normy zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov s normou, najmä tých, ktorí budú túto normu využívať vo svojej práci a zároveň informovať o tom, kde bude norma trvalo uložená.

 

4. Záznam o oboznámení zamestnancov s internou normou

 

Dátum Meno a priezvisko zamestnanca Funkcia Útvar Podpis  

 

Za účelom jednotného postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností  v súlade s § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len zákon o sťažnostiach)  vydávam tieto „Zásady na vybavovanie sťažností v pôsobnosti DeD „Lienka“ Veľké Kapušany“ (ďalej len „zásady“). 

 

Časť I 

Čl. 1

Sťažnosť

 

1.Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:

sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,

poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

 

2.Podanie sa posudzuje podľa obsahu.

 

Čl. 2

Podanie v zmysle § 4 zákona o sťažnostiach

 

1.Sťažnosťou nie je podanie:

fyzickej osoby alebo právnickej osoby zaslané Detskému domovu „Lienka“ Veľké Kapušany (ďalej len „DeD“) ako dopyt, vyjadrenie, názor, žiadosť, podnet alebo návrh a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha, poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, atď.) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. § 59 ods. 1 písm. h) a § 65 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.), alebo smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu

2.Sťažnosťou nie je ani podanie:

a)orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy 

b)osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (exekútor, notár)

3.Podanie označené ako sťažnosť vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne po tom, čo zistí, že ide o podanie uvedené v odseku 1 písm. a), b), d)  alebo v odseku 2 tohto článku najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia s uvedením dôvodu. Ak je DeD príslušné podanie vybaviť podľa iného právneho predpisu, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku takéto podanie nevráti a odstúpi ho príslušnému organizačnému útvaru DeD na priame vybavenie. 

4.Podanie, ktoré je sťažnosťou podľa osobitného predpisu postúpi vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku najneskôr do desiatich pracovných dní tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný. Postúpenie  podania  vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku súčasne oznámi pisateľovi. 

5.Podanie, z ktorého je zrejmé, že smeruje proti neprávoplatnému rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku postúpi orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Postúpenie  podania  vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku súčasne oznámi pisateľovi. 

 

Čl. 3 

Podávanie a prijímanie sťažností

1.DeD je povinný prijať každú sťažnosť. DeD a pracoviská DeD prijímajú sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času. 

2.Sťažnosť možno podať:

a)písomne, 

b)ústne do záznamu, 

c)telefaxom alebo 

d)elektronickou poštou.

3.Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. 

4.Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí byť z nej zrejmé proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Ak tomu tak nie je, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku vyzve sťažovateľa na jej doplnenie v súlade s § 16 zákona o sťažnostiach. 

5.Sťažnosť adresovanú na meno riaditeľa DeD, vedúceho oddelenia alebo iného zamestnanca DeD doručí podateľňa označenému adresátovi, ktorý je povinný bezodkladne doručiť sťažnosť prostredníctvom podateľne DeD na zabezpečenie jej vybavenia. 

6.Podanie označené ako sťažnosť doručí podateľňa DeD priamo na vedúcu ekonomicko-prevádzkového úseku, ktorá podanie posúdi a zabezpečí jeho vybavenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.Sťažnosť a podanie označené ako sťažnosť (zaslané poštou, telefaxom resp. elektronicky) doručené inému organizačnému útvaru DeD ako je vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku alebo pracovisku  DeD je povinný tento organizačný útvar resp. pracovisko bezodkladne doručiť prostredníctvom podateľne DeD na posúdenie a zabezpečenie ďalšieho postupu pri jeho vybavení v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len „záznam“) /Príloha č. 1/. Ak sťažovateľ pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo sa domáha činnosti DeD v rozpore s právnymi predpismi vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku záznam nevyhotoví. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne podpísať záznam vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku v zázname uvedie  poznámku o odmietnutí podpísania. Pri podávaní ústnej sťažnosti sú prítomní okrem sťažovateľa minimálne dvaja zamestnanci DeD. Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku je povinná záznam  bezodkladne doručiť prostredníctvom podateľne DeD na rozhodnutie o ďalšom postupe jeho vybavenia. Obdobne sa postupuje aj so záznamom, ktorý odmietol sťažovateľ podpísať. 

9.Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní potvrdí podpisom. Výzva na potvrdenie sťažnosti sa sťažovateľovi nezasiela.

10.Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom v zmysle zákona NR SR č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za písomnú sťažnosť.

11.Podanie formou elektronického nosiča dát alebo telefonicky sa nepovažuje za sťažnosť.

12.Ak sťažnosť podáva viac sťažovateľov spoločne a neurčí sa v nej, komu z nich sa majú doručovať písomnosti vo vybavovanej veci, všetky odosielané písomnosti sa doručujú tomu sťažovateľovi, ktorý sa v sťažnosti uvádza ako prvý a uvádza údaje v súlade s §5 ods. 2 zákona o sťažnostiach.

13.Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene sťažnosť podáva, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

14.DeD je povinný utajiť totožnosť sťažovateľa, ak o utajenie totožnosti tento požiada. Totožnosť sťažovateľa možno utajiť aj v prípade, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti (tzn. bez požiadania o utajenie totožnosti sťažovateľa). Pri prešetrovaní takejto sťažnosti sa použije len jej odpis alebo kópia bez uvedenia údajov, ktoré identifikujú sťažovateľa a každý zamestnanec DeD, komu je totožnosť sťažovateľa známa je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.

15.Ak sťažovateľ požiada o utajenie totožnosti, avšak predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho totožnosti, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku sťažovateľa o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí a súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti sa bude pokračovať, ak v určenej lehote udelí písomný súhlas k uvedeniu potrebného údaja o svojej osobe. Ak sťažovateľ požadovaný súhlas neudelí, vo vybavovaní sťažnosti sa nepokračuje, o čom vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku urobí záznam do spisu.

16.Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie nie je DeD príslušný, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.  

17.Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

18.Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti sa nesprístupňujú. Informácie súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním sťažnosti (vyjadrenia, stanoviská, zápisnice o prešetrení sťažnosti) sa na organizačných útvaroch  DeD zakladajú osobitne mimo spisovej agendy vedenej o sťažovateľovi na danom organizačnom útvare.   

 

Čl. 4

Evidencia sťažností

1.Centrálnu evidenciu sťažností  (ďalej len „evidencia“) v DeD  vedie vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku. 

2.Evidencii podliehajú všetky písomné, ústne, telefaxové a elektronické podania, ktoré majú charakter sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach. Evidencia sa vedie tak, aby spĺňala náležitosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach.

3.Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená pod novým číslom. V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí. 

 

Čl. 5

Príslušnosť  na vybavenie sťažnosti

 

1.Vybavovanie sťažností na ktoré je príslušný ako orgán verejnej správy DeD, zabezpečuje v DeD vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku v spolupráci s riaditeľom DeD  a s vecne príslušným útvarom DeD. 

2.Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie zamestnancovi DeD proti ktorému smeruje, ani zamestnancovi, do ktorého riadiacej pôsobnosti prislúcha. 

3.Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený:

a)zamestnanec DeD, ak sa zúčastnil činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

b)zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, 

c)ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi DeD, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti. 

4.Sťažnosti,  vybavenie ktorých nepatrí do pôsobnosti DeD , vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku postúpi príslušnému orgánu verejnej správy v lehote podľa § 9 zákona o sťažnostiach a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

5.Na vybavenie sťažnosti podanej proti riaditeľovi DeD je príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. 

 

Čl. 6

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností

 

1.Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi DeD, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

2.Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku po prerokovaní s riaditeľom DeD môže požiadať vedúceho iného organizačného útvaru DeD, aby zabezpečil  priame prešetrenie sťažnosti (alebo jej časti), ak svojím obsahom patrí do jeho vecnej pôsobnosti, vymedzenej organizačným poriadkom DeD. 

3.O prešetrení sťažnosti vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti s náležitosťami podľa § 19 zákona o sťažnostiach /príloha č. 2/ a návrh oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti. Ak je na prešetrenie sťažnosti v DeD príslušných viac organizačných útvarov, každý z nich vyhotoví zápisnicu a návrh odpovede za tú časť, ktorú prešetroval. Zápisnicu o prešetrení sťažnosti  a návrh odpovede organizačný útvar postúpi vedúcej ekonomicko-prevádzkového úseku. Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku prekontroluje správnosť prešetrenia sťažnosti organizačným útvarom a v prípade zistenia nedostatkov (zápisnica neobsahuje náležitosti v zmysle § 19 zákona o sťažnostiach, sťažnosť nie je prešetrená v plnom rozsahu alebo návrh odpovede neobsahuje kvalifikáciu sťažnosti s odôvodnením) zápisnicu o prešetrení sťažnosti alebo návrh oznámenia vráti na dopracovanie. 

4.Zamestnanec DeD, ktorému bola sťažnosť pridelená na prešetrenie je povinný ju prešetriť tak, aby výsledok prešetrenia sťažnosti bol sťažovateľovi odoslaný v lehote podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach, t.j. 60 pracovných dní.  

5.Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ DeD alebo ním splnomocnený zástupca lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť o 30 pracovných dní. 

6.Súhlas na predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti musí byť vyžiadaný najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na jej vybavenie.

7.Predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením dôvodu vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku bezodkladne, písomne oznámi sťažovateľovi.

8.Lehota na vybavenie sťažnosti neplynie v prípadoch:

a)požiadania o spoluprácu sťažovateľa v čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia 

b)požiadania o súčinnosť iný orgán verejnej správy v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia.

9.V prípade požiadania súčinnosti od iných osôb s ich súhlasom sa lehota na vybavenie sťažnosti neprerušuje. 

10.V prípade zistenia nedostatkov je vedúci organizačného útvaru DeD, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala v spolupráci s riaditeľom DeD povinný:

a)určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

b)prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

c)predložiť prijaté opatrenia riaditeľovi DeD, 

d)predložiť  riaditeľovi DeD správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,

e)ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia, ak je totožnosť      sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia prostredníctvom odboru kontroly.

11.Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, je prešetrená preukázateľným doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti vedúcemu organizačného útvaru DeD, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala a riaditeľovi DeD. 

12.Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi podľa § 20 zákona o sťažnostiach vedúcou ekonomicko-prevádzkového úseku, ak tomu nebráni § 12 zákona o sťažnostiach. 

13.Ak podanie obsahovalo aj časti, ktoré nie sú sťažnosťou, v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku uvedie aj dôvody ich neprešetrenia.

 

Čl. 7

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

 

1.Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

2.Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný riaditeľ DeD, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach. Riaditeľ DeD prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku vyhotoví záznam. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, oznámi túto skutočnosť sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku ju prešetrí a vybaví.

3.Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorá už bola vybavená sa neprešetruje. Výsledok jej prešetrenia vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku oznámi sťažovateľovi. 

4.Na vybavenie opakovanej sťažnosti sa vzťahujú lehoty podľa § 13 zákona o sťažnostiach.

 

 Čl. 8

Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

 

1.Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti DeD-om je novou sťažnosťou proti postupu DeD pri vybavovaní sťažnosti alebo pri odložení sťažnosti.

2.Sťažnosť proti postupu DeD pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to ani vtedy, ak v nej sťažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti.

3.Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti DeD-om vybavuje riaditeľ DeD, ak tomu nebráni §12 zákona o sťažnostiach. 

4.Na vybavenie sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosti proti odloženiu sťažnosti sa vzťahujú lehoty podľa § 13 zákona o sťažnostiach.

 

Čl. 9

Odloženie sťažnosti

 

1.Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku sťažnosť odloží, ak sú splnené podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona o sťažnostiach.

2.Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku odloží sťažnosť, ktorú pred jej vybavením sťažovateľ písomne vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne DeD oznámi pred vybavením sťažnosti, že na jej vybavení netrvá.

3.V prípadoch uvedených v § 6 ods. 4 zákona o sťažnostiach o odložení sťažnosti  a dôvodoch jej odloženia vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku písomne upovedomí sťažovateľa do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti.

4.Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku odloží sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou, ktorú sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdil.

5.Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku odloží sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou, ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou  poštou.

6.O odložení sťažnosti a dôvodoch odloženia urobí vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku písomný záznam v spise sťažnosti /príloha č. 3/.

7.Dôvody odloženia sťažnosti sa uvedú v evidencii. 

 

Časť II

Čl. 10

Kontrola vybavovania sťažností 

 

1.Kontrolu prešetrovania sťažností organizačnými útvarmi DeD a kontrolu vybavovania sťažností DeD-om vykonáva V DeD riaditeľ DeD v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2.Riaditeľ DeD je oprávnený kontrolovať v prípade opodstatnených sťažností, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

 

Zoznam príloh

 

1.Záznam o ústnej sťažnosti

2.Zápisnica o prešetrení sťažnosti

3.Záznam o odložení sťažnosti

 

Príloha č. 1

Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany  

Juraja Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany 

   

Spis č. 

ZÁZNAM

o ústnej sťažnosti

 

Sťažovateľ: 

FO: .......................................................................................................................................................

                Meno/priezvisko/adresa trvalého (alebo prechodného) pobytu

PO: .......................................................................................................................................................

               Názov/sídlo/meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

 

sa dostavil do DeD „Lienka“ Veľké Kapušany,            ...............................................................

                                                                                        (názov organizačného útvaru resp. pracoviska)

 

PREDMET sťažnosti: 

...............................................................................................................................................

 

1.Sťažnosť je zameraná proti:                    ..................................................................

   

2.Sťažnosť poukazuje na nedostatky:      ....................................................................

 

3.Sťažovateľ sa domáha:                            ..................................................................

 

 

Dňa ............................. o ..... hod.

 

 

Záznam vyhotovil:  ......................................................................

                                          (meno a priezvisko, funkcia zamestnanca) 

 

Zamestnanci, prítomní pri ústnom podaní sťažnosti:  .........................................................

                                                                                                  .............................................................

 

                                                                                              ( meno a priezvisko, funkcia zamestnanca)

 

 

..............................................                                                       

      podpis sťažovateľa                                                                                    

 

 

* Poznámka:  

Sťažovateľ odmietol podpísať, z uvedeného dôvodu sa záznam odkladá.

 

______________________________________________________

* uvedie sa len v prípade odmietnutia podpísania záznamu

 

 

Príloha č. 2       

 

 

Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany  

Juraja Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany 

  ________________________________________________________________________

  Sťažnosť č.  

  Spis č.

  Záznam č.                                              Výtlačok č. 

 

 

Z Á P I S N I C A

o prešetrení  sťažnosti

 

 

 podanej  sťažovateľom .....................................................................................................................

                                                        (uvedie sa: FO - meno/priezvisko/adresa trvalého (alebo prechodného) pobytu 

                                                                    PO - názov/sídlo/meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať resp.  totožnosť sťažovateľa utajená)

                  

prijatej dňa ..................., evidovanej v centrálnej evidencii sťažností pod číslom ............ .

 

Orgán verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala: ........................................................

                                                                                                    (uviesť príslušný organizačný útvar DeD )

 

Obdobie prešetrovania sťažnosti: ............................................. 

 

Sťažnosť prešetrovali: ....................................................................................................................... 

                                              (uviesť mená, priezviská, funkcie zamestnancov DeD)

 

Sťažnosťou dotknutí zamestnanci boli s obsahom sťažnosti oboznámení dňa  v potrebnom rozsahu v súlade s § 15 zákona o sťažnostiach.

 

Prešetrenie sťažnosti bolo vykonané na základe predložených dokladov:                   

 

Predmet sťažnosti: 

________________________________

________________________________

           atď.

 

 

Preukázané zistenia:

 

Prešetrovaním predmetu sťažnosti bolo zistené nasledovné:

 

K bodu 1

___________________________________________________________________________

(Stručne sa uvedie zistený skutočný stav veci, a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi DeD resp. úradu týkajúce sa príslušnej veci, s odvolaním sa na prekontrolované doklady, údaje, vyjadrenia zodpovedných zamestnancov, príčiny  vzniku   zistených   nedostatkov a ich následky. Na základe zistení sa v závere námietky uvedie stanovisko, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená, resp. to, že nebolo možné metódami a formami kontroly overiť skutočný stav. Ak bod predmetu nie je sťažnosťou táto skutočnosť 

sa uvedie s príslušným ustanovením zákona o sťažnostiach a odôvodnením.)

 

 

Ak sa zistili nedostatky v Zápisnici sa uvedie:

_________________________________________________________________________

(uvedie sa predmet, vec verejného alebo  spoločného záujmu, ktorej sa petícia týka)

 

 

Prešetrením bolo zistené: 

(uvedie sa zistený stav, existujúce skutočnosti s odvolaním sa na príslušné doklady, materiály, vyjadrenia zodpovedných osôb, súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom )

 Na základe skutočného stavu sa v závere uvedie stanovisko, či predmet podanej petície je opodstatnený          alebo              neopodstatnený.

 Ak sa zistili nedostatky v Zápisnici sa uvedie:

 Na základe zistených nedostatkov resp.  porušení  konkrétnych ustanovení zákona sa ukladá povinnosť  ____________________________________:

(uviesť meno, priezvisko, funkciu vedúceho organizačného útvaru DeD)

 

1.Určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky

 Termín :

 

2.Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku

Termín:

 

3.Predložiť odboru kontroly DeD prijaté opatrenia  

Termín:

 

4.Predložiť odboru kontroly DeD správu  o splnení prijatých opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti

Termín:

 

5.Oznámiť prijaté opatrenia podávateľovi petície

                Termín:

 

 

 

Zápisnica o prešetrení petície bola vyhotovená dňa ______ v  „.....“ výtlačkoch.

 

Podpisy zamestnancov, ktorí petíciu prešetrili:

       

  1. _____________________________                                  ..........................................

        (uviesť meno, priezvisko, funkciu)                                              (podpis) 

 

 

  2. _____________________________                                  ..........................................

        (uviesť meno, priezvisko, funkciu)                                              (podpis) 

 

 

S obsahom zápisnice dňa ......... bol oboznámený :                            

 

_____________________________                                          ..........................................

(uviesť meno, priezvisko, funkciu  vedúceho                                                            (podpis) 

organizačného útvaru DeD, v ktorom 

 sa petícia prešetrovala)                                              

 

                                                                      

Potvrdzujem odovzdanie a prevzatie dokladov, predložených za účelom prešetrenia petície : 

Dňa .............................                                                               .............................................

                                                                                                                (podpis) 

 

( Uvedú sa všetky prílohy ako súčasť zápisnice, ktoré potvrdzujú  skutočný stav predmetu petície.) 

 

Dôvody odmietnutia podpísať zápisnicu:

  

Dôvody odmietnutia oboznámiť sa s obsahom zápisnice:

 

Dôvody odmietnutia splniť povinnosti 1.-5. uvedené v zápisnici:

 

Rozdeľovník:

Výtlačok č. 1 vedúca ekonomicko-prevádzkového úsekuDeD 

Výtlačok č. 2  ....................................

 

  

DED PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

K bodu 2 

________________________________________________detto_______________________

 

Ak sa zistili nedostatky v zápisnici sa uvedie:

 

         Na základe zistených nedostatkov resp.  porušení  konkrétnych ustanovení zákona sa ukladá povinnosť ............................................................................................:

                                           (uviesť meno, priezvisko, funkciu vedúceho organizačného útvaru DeD,

                                             resp. meno priezvisko riaditeľa)

                                           

1.Určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky

 Termín :

 

2.Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku

Termín:

 

3.Predložiť riaditeľovi  DeD prijaté opatrenia  

Termín:

 

4.Predložiť riaditeľovi  DeD správu  o splnení prijatých opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti

Termín:

 

5.*Oznámiť prijaté opatrenia podávateľovi sťažnosti 

*Vzhľadom na utajenie totožnosti sťažovateľa oznámiť prijaté opatrenia podávateľovi sťažnosti prostredníctvom odboru kontroly

Termín:

 

Prílohy: (uviesť prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice – kópie dokladov, vyjadrenie a pod., ktoré potvrdzujú skutočný stav predmetu sťažnosti)

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti bola vyhotovená dňa .................... v  „ n“ výtlačkoch.

 

Podpisy zamestnancov, ktorí sťažnosť prešetrili:

       

  1. _____________________________                                  ..........................................

          (uviesť meno, priezvisko, funkciu)                                                                           (podpis) 

 

 

  2. _____________________________                                  ..........................................

           (uviesť meno, priezvisko, funkciu)                                                                           (podpis) 

 

 

S obsahom zápisnice dňa ......... bol oboznámený :                            

 

_____________________________                                          ..........................................

(uviesť meno, priezvisko, funkciu  vedúceho                                                                      (podpis) 

organizačného útvaru DeD, resp. meno, 

priezvisko riaditeľa úradu, v ktorom 

sa sťažnosť prešetrovala)                                              

                                

  ________________________

*nehodiace sa vynechajte

                                     

Potvrdzujem odovzdanie a prevzatie dokladov, predložených za účelom prešetrenia sťažnosti: 

 

Dňa .............................                                                               .............................................

                                                                                                                     (podpis) 

  

 

 

*

1.Dôvody odmietnutia podpísať zápisnicu:

 

2.Dôvody odmietnutia oboznámiť sa s obsahom zápisnice:

 

3.Dôvody odmietnutia splniť povinnosti 1.-5. uvedené v zápisnici:

 

Rozdeľovník:

Výtlačok č. 1 vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku DeD 

Výtlačok č. 2  .........................................................

                        (príslušný organizačný útvar DeD,                                                                                                                         v ktorom sa sťažnosť prešetrovala)

 

 

______________________________

*nehodiace sa vynechajte

                           

 

Príloha č. 3       

 

Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany  

Juraja Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany 

  ________________________________________________________________________

Sťažnosť č.

Spis č.    dňa ..............

 

 

ZÁZNAM

o odložení sťažnosti

 

DeD „Lienka“ Veľké Kapušany podľa § 5 ods. 6 alebo § 5 ods. 7 alebo § 6 ods. 1 písm. a) – h)*/ zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

 

odkladá

 sťažnosť 

proti .................................................................................................... 

sťažovateľa  ........................................................................................

vo veci  ...............................................................................................

 

z dôvodu, že sťažovateľ ..............................................................................

___________________________________________________________

Uviesť text príslušného ustanovenia: 

§ 5

ods. 6) odmietol podpísať záznam o ústnej sťažnosti

ods. 7) do piatich pracovných dní od  podania sťažnosti ju písomne nepotvrdil

 

resp.

predmetná sťažnosť.....................................................................................

______________________________________________________

Uviesť text príslušného ustanovenia: 

§ 6

a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2, 

b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný

 v trestnom konaní, 

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9, 

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov, 

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2, 

f) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3  - netýka sa DeD, 

g) mu bola zaslaná na vedomie, alebo

h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1, alebo 

ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2.

 

Zapísal:   ...........................................................................

                    (meno, priezvisko, funkcia  podpis )

 

 

______________________________

*/ uviesť príslušné písmeno 

Pin It
"Uvítame vašu pomoc
Ak vám nie je ľahostajný osud našich detí a chcete nám pomôcť, kontaktujte nás.
Vopred ďakujeme.
Číslo Darovacieho účtu: SK11 8180 0000 0070 0041 9073"

 

dakujeme  

dakujeme      logo NDS 1200px      Logo HD Hugo v texte 1200px

Logo Panta Rhei A     BULK trans       Slovenske Elektrarne

 nadacia pontis       logo fond 300x212       logo sk tesco

22743 SPP nadacia logo 01  logo VSE

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Funkčné cookies - sú nevyhnutné na správne fungovanie webstránky, obsahujú súbory cookie ktoré umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.
Accept
Decline
Analytické cookies - tieto súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.
Accept
Decline
Sociálne zdieľanie cookies - doplnky pre zdieľanie, ktoré vám umožňujú zdieľať určité stránky našich webových stránok v sociálnych médiách. Tieto doplnky umiestňujú súbory cookie, aby ste mohli správne zobraziť, koľkokrát bola stránka zdieľaná.
Accept
Decline